گروه مپنا
راه آهن

طراحی و ساخت جرثقیل راه آهن تله زنگ

750 بازدید
گروه مپنا

طراحی و ساخت جرثقیل سقفی، دروازه ای، نیم دروازه ای، بازویی برای گروه مپنا

737 بازدید