نگهداری و تعمیرات
نگهداری و تعمیرات

در فرآیند تولید، جرثقیل ها همواره در حال فرسوده شدن هستند. بنابراین سیستم نگهداری و تعمیرات جرثقیل ها، یکی از مهمترین مسائل کارخانجات صنعتی می‌باشد. منظور از نگهداری