تست بار
تست بار جرثقیل

این تست بار ها باید با بار نامی برای تمامی حرکتهای جرثقیل اعم از سقفی، دروازه ای، بازویی صورت پذیرد. تست بار های عملکردی می بایست در تمام جهات حرکت جرثقیل با استفاده از